Stanovy spolku „Psí šance z.s.“

Článek I.
Název, forma a sídlo

Spolek Psí šance z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

Článek II.
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nestátním, neziskovým a nepolitickým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci  ochrany zvířat a k aktivní činnosti na jejich ochranu a pomoc, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování veřejně prospěšné činnosti v oblasti ochrany a pomoci zvířatům, psím útulkům, nadacím atp.

Článek III.
Poslání a cíle spolku

1.    Posláním spolku je pomáhat a podporovat zvířata v nouzi, útulky pro zvířata a další podobné organizace, jako například nadace atd.
2.    Cílem spolku je individuálně napomoci zvířatům, zejména psům v obtížných situacích i ve špatném zdravotním stavu.
3.    Hlavní činnosti spolku jsou:
•    ochrana a pomoc zvířatům, zejména psům ve spolupráci s orgány městských i soukromých útulků i s jinými subjekty,
•    organizování finančních i věcných sbírek, kampaní a dalších pomocných akcí pro získání financí a věcí na péči a pomoc zvířatům.
•    spolupráce se ziskovým a neziskovým sektorem

Článek IV.
Členství ve spolku

1.    Členové spolku se dělí na výkonné a sympatizující členy. Výkonným členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, bez omezení pohlaví či národní příslušnosti, pokud souhlasí se stanovami spolku, s jeho posláním a je aktivním členem spolku. Sympatizujícím členem může být fyzická osoba starší 18 let, bez omezení pohlaví či národní příslušnosti, pokud souhlasí se stanovami spolku a s jeho posláním.
2.    Členství výkonného i sympatizujícího člena vzniká dnem, kdy představenstvo spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Představenstvo spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky a po složení členského příspěvku dle druhu členství na účet spolku nebo hotově do pokladny. (Výše členských příspěvků jsou uvedeny v interní směrnici). Předseda spolku vede seznam členů, který je neveřejný a uložený v sídle spolku.
3.    Členství zaniká
•    Dobrovolným odchodem člena ze spolku
•    Zánikem spolku
•    V případě již existujícího členství, zaniká toto nezaplacením členského příspěvku nejpozději do 14 dní od data vstupu do spolku a to každoročně.
•    Úmrtím fyzické osoby
•    Vyloučením člena představenstvem pro hrubé porušení stanov nebo zájmů spolku.
4.    Návrh na vyloučení pro hrubé porušení stanov nebo zájmů spolku podává písemnou formou kterýkoliv člen spolku předsedovi spolku. Předseda spolku je povinen neprodleně o návrhu informovat navrhovaného člena a představenstvo. Člen navrhovaný k vyloučení má právo se zúčastnit projednávání svého vyloučení a vyjádřit se k důvodům svého vyloučení.
5.    Každé vyloučení člena musí být schváleno dvoutřetinovou většinou členů představenstva.

Článek V.
Práva a povinnosti výkonného člena spolku

1.    Práva výkonného člena spolku:
•    Aktivně se podílet na činnosti spolku
•    Být informován o činnosti a hospodaření spolku, nahlížet do zápisů z Valných hromad a jednání představenstva spolku
•    Aktivně se účastnit činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován
•    Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
•    Aktivně se podílet na stanovování cílů a forem činnosti spolku
•    Výkonný člen má právo být volen do řídících a kontrolních orgánů a má právo volit.

2.    Práva sympatizujícího člena spolku:
•    Účastnit se akcí spolku a být o nich pravidelně informován
•    Užívat výhod sympatizujícího člena, pokud jsou takové vyhlášeny, např. slevy na účastnických poplatcích
•    Být informován o činnosti a hospodaření spolku, nahlížet do zápisů z Valných hromad
•    Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
•    Sympatizující člen má právo účastni se Valné hromady bez práva hlasování
•    Sympatizující člen nemá právo být volen do řídících a kontrolních orgánů.

3.    Každý člen spolku je povinen:
•    Dodržovat stanovy spolku, rozhodnutí a usnesení Valné hromady a představenstva.
•    Platit členské příspěvky, jejichž výše je určena představenstvem, je nutno je uhradit každoročně v termínu vstupu do spolku.
•    Hájit zájmy spolku, dbát o jeho dobré jméno a nepodnikat kroky, které jsou v rozporu se zájmy spolku.
•    Jestliže nemá výkonný člen zaplacené členské příspěvky, nemá právo se účastnit Valné hromady, být volen ani volit.

Článek VI.
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
•    Valná hromada
•    Představenstvo
•    Revizor

Článek VII.
Valná hromada

1.    Valná hromada (dále jen VH) je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji členové spolku.
2.    Valnou hromadu svolává nejméně jednou za rok předseda spolku. Předseda spolku je povinen svolat VH do 30 dnů od podání žádosti představenstva spolku či revizní komise. Nesvolá-li předseda spolku VH v tomto termínu, je oprávněn ji svolat místopředseda.
3.    Svolání Valné hromady je učiněno písemnou formou, elektronickou poštou nebo pomocí internetových stránek spolku.
4.    Pozvánka na VH obsahuje termín konání VH, podrobný program VH, kde bude patrné pro nepřítomné členy, o čem se bude hlasovat.
5.    Valná hromada rozhoduje o otázkách týkajících se činnosti a poslání spolku. Zejména však:
a)    Schvaluje, doplňuje nebo mění stanovy spolku,
b)    Rozhoduje o zániku spolku, o změnách názvu nebo symboliky spolku
c)    Volí a odvolává členy představenstva a revizora
d)    Hodnotí a schvaluje výroční zprávu o činnosti spolku, roční účetní uzávěrku, zprávu o hospodaření spolku a koncepci činnosti spolku
e)    Každý člen Valné hromady má právo vyjádřit se a předkládat návrhy a podněty k aktivitám a činnosti spolku.

6.    Hlasování Valné hromady:
•    Valná hromada je usnášeníschopná v případě účasti nadpoloviční většiny všech výkonných členů
•    Každý člen má jeden hlas, hlasy členů jsou rovné
•    O všech usneseních Valné hromady je proveden zápis. Zápisy pořizuje zapisovatel a kontroluje předseda spolku, vlastnoručně podepíše zapisovatel a předseda spolku. V době nepřítomnosti předsedy podepíše jiný člen představenstva. Zápis obsahuje podstatné body jednání i přijatá usnesení. K zápisu musí být pořízena prezenční listina. Nesouhlasí-li člen s některými usneseními, má právo, aby jeho odlišný názor byl v zápise zaznamenán. Tím se však nezbavuje povinnosti přijatá usnesení plnit.
•    V mimořádných případech může představenstvo spolku rozhodnout a přistoupit ke hlasování o záležitostech spolku korespondenčním způsobem tzv. per rollam (e-mailem). V takovém případě mohou výkonní členové hlasovat tímto způsobem. Postupuje se tak, že na písemný návrh došlé záporné odpovědi považuje představenstvo za hlasy „proti“, souhlasné odpovědi považuje představenstvo za hlasy „pro“, absenci zaznamenává pouze, je-li výslovně uvedena a zbytek do celkového počtu odeslaných dotazů hodnotí jako hlasy, které se zdržely hlasování.

Článek VIII.
Představenstvo

1.    Představenstvo je výkonným orgánem spolku, který je ze své činnosti odpovědný Valné hromadě. Schází se nejméně 4x ročně a svolává ho předseda spolku.
2.    Představenstvo je tříčlenné, volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Povinnosti jednotlivých členů představenstva jsou dány interní směrnicí spolku. Opakovaná volba je možná. Funkční období je pětileté.
3.    Předseda a místopředseda jsou současně statutárními zástupci spolku a jsou oprávněni jednat za spolek samostatně.
4.    Dále představenstvo:
•    Zajišťuje dodržování stanov a účinných právních předpisů ČR
•    Je zodpovědné za hospodaření s prostředky spolku v souladu s účinnými právními předpisy
•    Zpracovává podklady pro rozhodování Valné hromady a předkládá jí výroční zprávu o činnosti spolku, vypracovává rozpočet pro příslušný kalendářní rok.
•    Ze svých zasedání pořizuje zápis, který obsahuje usnesení. Tento zápis dává k dispozici revizorovi i radě zakladatelů.
•    Zajišťuje celkový chod spolku, pro zajištění organizační, administrativní nebo programové práce může předseda přijmout dle potřeby a možnosti zaměstnance, je z hlediska pracovněprávních vztahů vedoucím organizace.
•    Navrhuje a schvaluje výši členských příspěvků výkonných a sympatizujících členů a interní směrnice spolku.
•    Navrhuje změnu stanov spolku.
•    Schvaluje zásady hospodaření spolku a znění smluv mezi spolky a jinými subjekty.
•    Je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
•    V průběhu volebního období může člen představenstva odstoupit z funkce, odstoupení musí být vyhotovené v písemné formě a musí být doručeno předsedovi představenstva. Rozhodnou-li se odstoupit všichni členové představena, jsou povinni svolat mimořádnou valnou hromadu, kde své odstoupení předloží. Odstupující člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci do doby, než bude na jeho místo zvolena jiná osoba, nejdéle však po dobu 2 měsíců od doručení rezignace představenstvu. Pokud odstupuje celé představenstvo, jsou její členové povinni vykonávat své funkce až do zvolení nového představenstva.

Článek IX.
Předseda spolku

1.    Předseda spolku je ustanoven na základě zvolení ostatními členy představenstva.
2.    Předseda spolku zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem.
3.    Předseda řídí veškerou činnost spolku.
4.    Předseda spolku svolává a řídí zasedání Valné hromady spolku a jednání představenstva.

Článek X.
Místopředseda spolku

1.    Místopředseda spolku je ustanoven na základě zvolení ostatními členy představenstva.
2.    Jestliže předseda spolku nesvolá představenstvo, pak ho může svolat místopředseda nebo třetí člen představenstva.

Článek XI.
Revizor

1.    Revizor je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě a je nezávislý na představenstvu spolku, je volen Valnou hromadou na pětileté období.
2.    Revizor vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje představenstvo na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.
3.    Pro zasedání VH vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.
4.    Má volný přístup ke všem dokladů v souvislosti s činností spolku.
5.    Opakovaná volba je možná. Funkční období je pětileté.

Článek XII.
Majetek a hospodaření spolku

1.    Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy a interními směrnicemi spolku.
2.    Spolek je financován z členských a mimořádných příspěvků, z příspěvků státní správy a samosprávy, nadací, získaných darů a z příjmů z činností při naplňování cílů spolku. Získává finanční a věcné prostředky sbírkami, iniciací sponzoringu a na základě přijatých projektů v grantovém a dotačním řízení státních i soukromých institucí v tuzemsku i v zahraničí. Za tím účelem spolupracuje se společnostmi, nadacemi, nadačními fondy a spolky, které mají shodné cíle a zaměření.
3.    Spolek může dle účinných zákonů ČR vyvíjet jako vedlejší činnosti i hospodářskou a ekonomickou činnost na základě živnostenského oprávnění. Příjmy získané touto činností využije výhradně pro naplnění poslání a realizaci cílů uvedených v čl. II. V rámci této činnosti může zakládat další právnické osoby, obchodní společnosti či zájmové spolky, a to buď samostatně, nebo společně s jinými právními subjekty a v souladu s účinnými zákony.
4.    Disponovat s prostředky spolku je oprávněn pouze předseda a místopředseda spolku, ve výjimečných případech zplnomocněný zástupce spolku. Finanční prostředky jsou v míře nezbytné, jejíž výši stanoví představenstvo, uloženy v pokladně spolku, ostatní pak podle potřeby na samostatném účtu u peněžního ústavu. Pokud odsouhlasí představenstvo spolku, mohou být prostředky vloženy do úročených finančních nástrojů.

Článek XIII.
Zánik spolku

1.    Spolek zaniká ze zákona, dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným spolkem, pokud to Valná hromada schválí nadpoloviční většinou hlasů.
2.    Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne představenstvo o způsobu majetkového vypořádání.
3.    Představenstvo určí, jakým způsobem se naloží s majetkem spolku a ustanoví likvidátora spolku a likvidační komisi. Likvidátor po skončení likvidace sestaví účetní uzávěrku a likvidační zprávu, kterou předloží ke schválení likvidační komisi. Představenstvo je povinno zajistit potřebné úkony vůči orgánům statní správy a vůči subjektu vedoucí evidenci spolku.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

1.    Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.
2.    Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad stanov, je k jejich výkladu oprávněno představenstvo.
3.    Lidé, kteří požádají spolek o pomoc a podporu, nejsou povinni stát se členy spolku.
4.    Zaměstnanci spolku nejsou povinni stát se členy spolku.